مصطلحات الاداء الموسيقي


Assai very
Con with
L’istesso tempo same tempo
Meno less
Mosso moved, agitated
Non troppo not too much
Piu mosso faster
Poco little
Poco a poco little by little
Sempre always
Simile in the same manner
Subito suddenly

تعلم الموسيقا وانت في المنزل عبر اوتار اونلاين من خلال الطلب التالي

طلب انتساب لاوتار اونلاين


log in

reset password

Back to
log in