مصطلحات الاداء الموسيقي


Assai very
Con with
L’istesso tempo same tempo
Meno less
Mosso moved, agitated
Non troppo not too much
Piu mosso faster
Poco little
Poco a poco little by little
Sempre always
Simile in the same manner
Subito suddenly

log in

reset password

Back to
log in